Likwidacja barier technicznych

Jednym z bardzo ważnych problemów z jakim w swoim życiu spotykają się niepełnosprawni są bariery architektoniczne, które niejednokrotnie całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do pewnych miejsc.
W związku z tym należy podejmować wszelkiego rodzaju działania, zmierzające do likwidacji barier, rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej człowieka, na którą składa się architektura, urbanistyka, transport, komunikowanie się, a także urządzenia techniczne.
Likwidacja barier architektonicznych polega na wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej.
Likwidacja barier technicznych to inwestowanie w sprzęt techniczny, który pozwala osobom niepełnosprawnym na samodzielne, niezależne od innych osób funkcjonowanie.
Należy również pamiętać o likwidacji barier w komunikowaniu się, czyli na działaniach mających na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi zwykle poprzez dokonywanie odpowiednich inwestycji.
Na likwidację barier można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeśli likwidacja barier dokonywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, a także jeśli ich realizacja umożliwi albo w zdecydowanym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.
Natomiast o likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych niepełnosprawni mogą ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z projektu likwidacji barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeśli:
– w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu
– w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej
– mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie na likwidację barier następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie. Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania likwidacji barier może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Przykładowy sprzęt, który można uzyskać w zakresie likwidacji barier:
podnośnik transportowo-kąpielowy
schodołaz
szyny, podjazdy
windy